16.12.08 עדכון

הנחיות המהנדס הראשי

תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים)

(פריט 4.7ג' לפי צו רישוי עסקים)

פרק א' - פרשנות

א. מבוא

1.1 תחום / חלות

ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות.
ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה.

1.2 הגדרות

"אתר בריכת שחייה / בריכת זרמי אויר ומים ציבורי" – בריכת שחייה / בריכת זרמים לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

"בריכת שחייה" – מבנה מלאכותי המכיל מים, למטרת שחייה, שכשוך, נופש ושעשועי מים, לימוד, טיפול במים (Hydrotherapy) וריפוי; כפי שהוגדר בצו רישוי עסקים , פריט 7.44.7 א'.

"בריכת זרמי אויר ומים" – בריכה נפרדת עם מושבים, עם זרמי אויר ו\או מים, להלן "בריכת זרמים";

"בריכת זרמים ציבורית" (public) - בריכת זרמים המיועדת לציבור המבקר בעסק טעון רישוי עסק לפי פריט 7.4ג' לרבות בעסק אחר טעון רישוי (כגון בתי מלון) או במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות;

"בריכת זרמים ציבורית מיוחדת" – (special public) בריכת זרמים המיועדת למטרה ייחודית או לציבור בעל מאפיינים או צרכים ייחודיים, לרבות חוסים במוסדות, לרבות בריכת זרמים למטרה טיפולית;

"בריכת זרמים לבנין מגורים משותף" (residential) - בריכת זרמים המיועדת לדיירי בנין מגורים משותף;

"בריכת זרמים ציבורית אישית"public for personal use) ) - בריכת זרמים שאין בה מערכות לטיפול במים המשמשת לכל היותר ל- 4 אנשים והמים שבה מוחלפים מייד אחרי כל שימוש, לרבות אמבטיות טיפוליות.

"בריכת זרמים פרטית" (private)– בריכת זרמים מיוחדת ביחידת דיור אחת בלבד, המיועדת לשימוש פרטי בלבד של אותה יחידת דיור;

"הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל- 1970.

"המנהל" - המהנדס ראשי לבריאות הסביבה של משרד הבריאות;

"חדרי שירות" החדרים הכוללים את תאי השירותיםהמקלחת והמלתחות.

"חיטויתהליך של השמדת מיקרואורגניזמים וצמצום מספרם עד לרמה הנדרשת בהנחיות אלה.

"כלור חופשי נותרכמות הכלורהזמינה לחיטוי המים שלא הגיבה עם אמוניהתרכובות חנקן וחומרים אחרים;

"מים באיכות מי שתיהכמוגדר בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) תשל"ד  ;1994
 
"מחזור סינון" - (run) פרק הזמן בין שטיפות נגד של מסנן.( 

"מעבדה מוכרת מעבדה שהכיר בה משרד הבריאות לעניין בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה)התשל"ד  .1974

"פוטנציאל חמצון-חיזור" oxydation reduction potential - redox ,ביטוי חשמלי לעצמת
תגובת חמצון-חיזור של המים במערכת.
 
"הספר" – הספר,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Washington APHA,  מהדורה אחרונה.
 
"תעלת גלישה" - תעלה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בבריכה ועודפי מי בריכת הזרמים הגולשים לתוכה;
 
"תדירות של תחלופת המים בשעה" – מספר תחלופות של כל נפח המים הנמצא במערכת (נפח המים בריכה עצמה + נפח המים בתא האיזון).
 
ב': חוו"ד להיתר בנייה ואישור בקשות לרישיון עסק
 
1 .תנאים כלליים לאישור
(א) לא יאושר, לא ינתן לאדם רישיון עסק לבריכת זרמים, ולא ינהל אדם בריכת זרמים, אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות הנחיות אלה, להנחת דעתו של המנהל.
(ג) בכל עת שבריכת זרמים ציבורית פתוחה למבקרים, למעט בריכת זרמים ציבורית לשימוש אישי או משפחתי, יימצא באתר מפעיל, בעל אישור מאת משרד הבריאות
 
2 .תכנון ובנית בריכת הזרמים
2.1 בריכת זרמים, לרבות חדר המכונות, תתוכנן ותבנה לפי כל דין, כולל דרישות בנושאי בטיחות, גהות והגנה על          הסביבה.

2.2 תכנון ובנית בריכת הזרמים יבוצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון),             התשס"ח – 2008 ,של משרד הפנים.

2.3 תכנון והתקנת מערכות שרברבות יבוצעו בהתאם לדרישות הל"ת ות"י 1205.
 
2.4 בריכת זרמים ציבורית תבנה לפי תקנות התכנון והבניה, ובנוסף:
א. תכנון ובנית בריכת זרמים יכללו מערכת טיפול במים ( סינון וחיטוי ), למעט בריכות זרמים אישיות.
ב. בבריכת הזרמים המדרכה המקיפה תבנה בצורה המונעת חדירת לכלוך משטח המדרכה לתוך הבריכה.
ג. בריכת הזרמים תבנה מחומר אטום למים, עמיד לחומר חיטוי ותהיה עם גימור שטח פנים חלק ובהיר.
ד. מבנה בריכת הזרמים יאפשר ריקון מלא של כל חלקיו, לרבות הצנרת. יותקנו פתחי ניקוז מהנקודות הנמוכות בבריכת הזרמים.
ה. תעלת הגלישה תותקן בכל ההיקף.
ו. כל נפח המים יפונה דרך תעלת הגלישה ומידות תעלות גלישה יתאימו לספיקת המים העוברים דרכה כך שכל הספיקה תועבר דרך תעלת הגלישה.
ז. פתחי הניקוז והצנרת יהיו מסוגלים לפנות את כל המים המגיעים אליהם.
ח. תהיה אפשרות לנקז את תעלת הגלישה לביוב לצורך ניקוי וחיטוי. חיבור תעלת הגלישה לביוב יעשה באמצעות צנרת עם מגוף, מרווח אוויר וסיפון.
ט. הנקז שקולט את מי הבריכה יאפשר להרחיק את המים המפונים ללא הצפה.
י. המפוחים יותקנו במקום שהאוויר הנשאב יהיה נקי.
יא. המשטח המרוצף סביב בריכת הזרמים ינוקז בצורה מיטבית.

יבסידורים תברואיים
(1) מספרם בבריכות זרמים יהיו כדלקמן: )
א) בבריכת זרמים ציבורית (עד 12 מקומות ישיבה)
    ובבריכת זרמים המיועדת לבנין מגורים (עד 8 מקומות ישיבה)
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
גברים 1 1 2 2 1 משותף
נשים 2 - 2 2
 
 
 
ב) באתר מעל לאמור ב א), לכל 10 מקומות ישיבה נוספים:
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
גברים 1 1 1 1 1 משותף
נשים 1 - 1 1
 
 
ג) בבריכות זרמים לשימוש אישי
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
  1   1 1 1
 
 
הערה: רשאי המנהל לפטור בריכת זרמים מהוספת סידורים תברואיים כאשר בריכה
זו נמצאת באתר משותף עם ברכת שחייה רגילה ומספר הסידורים התברואיים
מספיק לשרת את קהל המבקרים בשתי הבריכות.
 
(2).  חדרי שירות
 
במתחם בריכת זרמים יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:

(א) המבנים יהיו בנויים מחומרי בניה קשים;

(ב) בקבועות התברואהמערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות המפורטות בהל"ת;

(ג) חדרי השירות יכללו שתי מלתחות;
עד 6 מקומותהשטח המינימלי יהיה 6 מ"ר לכל מין.
על כל מקום נוסףהשטח המינימלי יהיה 1 מ"ר לכל מין.

ידהגישה של הציבור לבריכת זרמים תהיה דרך חדר שירות.
 
טומקלחת חובה

הגישה של הציבור לבריכת זרמים תהיה דרך מקלחת חובה בלבדמבנה מקלחת
החובה יבטיח רחיצת גוף אדם ורגליו לפני כניסתו לבריכת הזרמים.

טזחובת מחזיק ברישיון עסק לבריכת זרמים לדאוג לכך שכל הנכנס לבריכת זרמים
ירחץ לפני כן את גופו.

3.  צירוף נספחים

(א) הבקשה לאישור של רשות הבריאות תכלול את התרשימים הנדרשים בתקנות רישוי
עסקים ( תנאים נאותים לבריכות השחייה )  1994 , ובקני מידה כמפורט בתקנות הנ"לאך
במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימיםחלקם או כולםיהיו בקני מידה
אחרים.

(ב) לתרשימים יצורף מפרט טכני מילולי בדבר כל השימושים המתוכננים באתר בריכת
הזרמיםמספר המבקרים הצפוי לפי שימושיםהמספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו
בבריכת הזרמים ובאתר הבריכה כולו בעת שיא פעילותהקצאת המבנים והשטחיםהמדדים
לפיהם תוכנן אתר הבריכה - מידותנפחי המיםספיקות המיםוהמערכות להפעלת הבריכה
מערכת הסחרורמערכת הסינוןמערכת החיטוימערכת הבקרה למערכות האמורות,
מערכת החימום והאוורור - אם תוכננהוחומרי גימור.

4.  הוראות מפורטות
 
4.1  מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מספר מקומות הישיבה.
 
סוג בריכת זרמים
 
ציבורית ובבנין מגורים משותף Public and residential
 
לשימוש
אישי\משפחתי
Personal use
הנפח הכולל המזערי
למקום ישיבה
בבריכת זרמים
)מ"ק)
לפחות 1.2 במערכת( בריכה + תא איזון(
 
לפחות 0.25
 
 
 הערה: הנחיה זו היא לבריכות זרמים חדשותאך רשאי המנהל לדרוש מבריכת זרמים קיימת
הנחיה זו אם איכות המים בבריכה לא תואמת את הדרישות בסעיף 5.5

4.2  הוראות מפורטות לבריכת זרמים ציבורית מיוחדת

אבריכת זרמים מיוחדת תתוכנןתבנה ותופעל בהתאם לאופי השימוש הייחודי ובתנאים
שיקבע המנהל.

באם משתמשים בשמן או חומר אחר לטיפול בגוף אדםיש לרוקןלנקות ולחטא את בריכת
הזרמים אחרי כל שימושבחומרי נקוי וחיטוי שאושרו על ידי המנהל.

4.3 סינון.

חובה לסנן מים בבריכת זרמים ציבורית ובבנין מגורים משותףלמעט בבריכת זרמים אישית. 
 
4.4 חיטוי

4.1.4      א.  מי בריכת הזרמים הציבורית ובבנין מגורים משותףלמעט בריכת זרמים אישית,
יחוטאו ברציפות בכלוראו בחומר אחר שאישר המנהל.

ב.  השימוש במיצב ( חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט ) מותר רק בבריכות
החשופות לשמש.

ג.  במי בריכת זרמים המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות
לייצוב הכלור החופשי הנותרהריכוז המזערי של הכלור החופשי הנותר במים יהיה 2.5
מג"להריכוז המרבי יהיה 10 מג"ל.

ד'. על אף האמור לעילרשאי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה לאשר שיטות חיטוי
אחרות.

 4.4.2 ציוד החיטוי וההגבה (pH)

ציוד החיטוי של בריכת זרמים -
(1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי
בספיקה ובריכוז הדרושים.

(2)  יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה ( pH)

(3) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון הציבור והעובדיםלרבות  מניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקליים.

(4) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.
 
4.4.3  דרישות נוספות לציוד

יותקנו אמצעים שיאפשרו בקרה ושליטה על טמפרטורת המים.

5.  איכות המים המסופקים

5.1 על המים המסופקים לאתר שבו נמצאה בריכת זרמים לעמוד בדרישות המפורטות
     בתקנות לאיכות מי שתייה.

5.2 בכל חלקי מערכת האספקה של אתר בריכת הזרמים המים יענו לדרישות של הנחיות
      רשות הבריאות בדבר האמצעים למניעת התפתחות לגיונלה במערכת מים.

5.3 המנהל רשאי להתיר הזרמת מי - ים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות
      מי שתיהובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכת הזרמים בלבד עם הפרדה ממערכת מי
      השתייהבעל בריכת הזרמים יגיש למנהל הוכחה שאיכות מקור המים הנ"ל מתאים
     לבריכת זרמיםמבחינה בקטריאליתכימית ופיזית הן מבחינת איכות והן מבחינת סינון
     וחיטויההוכחה תתבסס על בדיקות בקטריאליות במעבדה ופרמטרים פיזיקו-כימיים
     בשטח שיאשרו על ידי המנהל.

5.4 כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.

5.5 איכות מי בריכת זרמים

(א) איכותם המיקרוביאלית של מי בריכת זרמים ותדירות הבדיקות תהינה כמפורט להלן,
למעט בבריכות אישיות ופרטיות:
 
  הפרמטר הבקטריאלי
  ספירה כללית
Total count
 
קולי צואתי
Fecal coli
(thermo tolerant
coli)
 
פסוידומונס
Pseudomonas
aeruginosa
 
לגיונלה
Legionella
 
כמות מותרת עד 200
ב- 1 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
תדירות בדיקה
בבריכה עם
רשום רצוף
כפי שהוגדר
ב- 9 ד'
 לחודש  לחודש  לחודש כל 3 חודשים
 
תדירות בדיקה
בבריכה בלי
רשום רצוף
כפי שהוגדר
ב- 9 ד'
 לשבוע  לשבוע  לשבוע  לחודש
 
 
(ב) שעת הדיגום  הדיגום לבדיקה מעבדתית יעשה בכל נקודת דיגום בשעות פעילות
הבריכהרצוי שהדיגום תהיה בשעת שיא פעילותההמנהל רשאי לקבוע שעות מסוימות
לדיגום מים בבריכת הזרמים.

(ג) בשעת הדיגום הבקטריאליהדוגם ימדוד את הפרמטרים הפיזיקו-כימיים וירשום
אותם בטופס המצורף בנספח בתוספת רביעיתא'.

(ד) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי בריכת זרמים (שמקור המים הם מי שתייה)
תהיה בכל עת שהבריכה פתוחה לציבור כמפורט להלן:

(1) הריכוז של כלור חופשי נותר במי בריכת זרמים המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, )
יהיה בין 2.0 ל- 3.0 מ"ג לליטרבמקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי עם תרכובת
כלורברוםריכוז הברום יהיה כפול מהנ"לבמקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי
אחרריכוז החומר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור.

(2) הגבה (pH) תהיה בין 7.1 ל 7.4 - , במקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי
עם תרכובת כלור-ברום, הגבה (pH)  תהיה בין 7.2  ל 8.0.

(3) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ 0.6 - יחידות עכירות NTU
;(nephelometric turbidity units)

(4) פוטנציאל החמצון-חיזור בבריכות זרמים יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה

(5) בבריכות זרמים בהן משתמשים במייצב ריכוז החומצה הציאנורית יהיה בין 30 ל
50  מג"ל.

(ה)  מחזיק רשיון בריכת זרמים יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות
המים לדרישות המפורטות בסעיף משנה (א), במעבדה מוכרתבשיטות שנקבעו בספר
ובתדירויות שנקבעו בטבלה לעיל.

(ו) המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכת זרמים שהתנאים בו מחייבים זאת
לדעתו.

(ז) דיגום מי בריכת זרמים לצורך בדיקתם ייעשה על ידי דוגם מוסמך בעל הכשרה
מתאימה שאושרה על ידי משרד הבריאות.

(ח) אם בשעת הדיגוםראה הדוגם שיש חריגות בבדיקות הפיזיקו-כימיותעליו להודיע
מייד ובכתב למחזיק רשיון הבריכה . מחזיק רשיון הבריכה יודיע מייד למנהל על תוצאה
חריגה זו.

(ט) מחזיק רשיון בריכת זרמים או מנהל המוסד בו פועלת בריכת זרמים יעביר למנהל
את כל תוצאות הבדיקותבעצמו ובאמצעות המעבדה המוכרת המבצעת עבורו את
הבדיקותבמקרה של תוצאה חריגההמעבדה תדווח מייד למחזיק רשיון הבריכה ולמנהל התאם לטופס המפורט בנספח תוספת רביעית  ב'.


(י) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה
מוכרתלגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהוםחיידקים פתוגניים או חומרים אחרים
המזיקים לבריאות.


(י"א) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאותרשאי המנהל
להורות למחזיק רשיון בריכת זרמים בדרך שיגרה או למטרה מיוחדתלנקוט אמצעים
הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.


(י"ב) ראה המנהל שמי בריכת זרמים מסכנים את בריאות המתרחציםרשאי הוא לדרוש
הרקת המים מהבריכה או מניעת הרחצה בהעד החזרת איכות המים לדרישת הנחיות
אלה.
 
 5.6 טמפרטורת המים
 
טמפרטורת המים בבריכת זרמים תהיה עד 39 מעלות צלזיוס ובשום מקרה לא תעלה על 40
מעלות צלזיוס.
 
6.  הפסקת הרחצה \ סגירת בריכת זרמים

אהפסקת הרחצה

נתגלתה בבדיקת מי בריכת זרמים אחד מאלה :
(1) פחות מ 6.9- או יותר מ 7.8- כאשר החיטוי נעשה בתרכובות כלורולא יותר (pHהגבה מ- 8.2 כאשר החיטוי נעשה בתרכובות כלור-ברום.

(2) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות (פרט לבריכת זרמים טיפולית )

(3) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 50 מג"ל /

(4) ריכוז של פחות מ 1.0 - מג"ל או יותר מ- 4.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה
המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

(5) ריכוז של פחות מ 2.0 - מג"ל או יותר מ- 8.0 מג"ל של תרכובות כלור-ברום חופשי
נותר בבריכה המחוטאת בתרכובות כלור-ברום.

(6) חריגות בבדיקות בקטריאליות כמפורטות בסעיף 5.5 ((א)

(7) טמפרטורת המים מעל ל- 40 מעלות צלזיוס

(8) תקלה בתפקוד במערכות החיטוי,הסינוןהבקרהויסות חומרים כימיים ו\או )
אביזרים למניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקלים.
 
מחזיק רשיון בריכת הזרמים:
 
(1) יפסיק את הרחצה בבריכת הזרמים;
(2) יתקן את החריגה ולא יחדש את השימוש בבריכה עד תיקון החריגה בצורה יציבה.
(3) ירשום ביומן כל חריגה וכל תקלה בהפעלת בריכת הזרמים.
(4) בכל מקרה של פגיעה בריאותית מהסיבות המפורטות ב- 6 (א) לעילידווח מיד למנהל.
(5) יבדוק הסיבה לחריגה תוך 24 שעות;
(6) אם יש חריגה מיקרוביאלית יערוך בדיקה מיקרוביאלית נוספת של איכות המים.
 
בהמנהל רשאי לסגור את בריכת הזרמים לקהל אם מצא שהמשך הפעלתה מסכן או קיים
חשש לפגיעה בבריאות הצבור.

7. אוורור

(א) בהזנת אוויר לבריכת זרמים ימנע חדירת מזהמיםתתאפשר כניסת אוויר צחבין
באופן טבעי ובין באופן מאולץובלבד שמקורו של אויר צח כאמור ממקום הנקי
מחומרים מסוכנים או מזהם אויר אחר;

(ב) לא יסוחרר אוויר מתוך חלל מבנה שבו נמצאת בריכת הזרמים לצורך מיזוג או
איוורור של חללים אחרים.

(ג) האוויר הנפלט מחוץ לבניןחדר או מתחם כאמור לא יופנה למקום ממנו שואבים
אוויר צח ולמקום ריכוז של בני אדם;

(ד) האוויר בחלל יוחלף בספיקה של 10 החלפות בשעה ומתוכן 2 החלפות עם אוויר צח
לפחות .

8. סילוק שפכים

(א) מי בריכת הזרמיםהמים המתנקזים מתעלת הגלישהמי שטיפה של המסננים
ושפכים אחריםיסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.

(ב) לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור הרשות המקומית או
גורם מוסמך אחר.

(ג) סילוק השפכים יהיה באמצעי שימנע זרימה חוזרת מהביבים לבריכת זרמים כמפורט
בהל"ת .

(ד) שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא
יסבו נזק או מפגע לחצרי בריכת הזרמים ולסביבה.
 
(ה) ניצול מי עודפים לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם
לתנאים שיקבע.

9. בדיקת חומר חיטוי והגבה
(א) בדיקות הריכוז של חומר חיטויהגבה (pH), רדוקסעכירות וטמפרטורה של מי
בריכת הזרמים יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטייםממצאי הבדיקות ישמשו
לויסות החדרת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה ;(pH) את ההתאמה בין המדידות
בבקר ובין המדידות בערכות שדה תבדק פעם ביום על ידי מפעיל ברכת הזרמים..

(ב) בכל בריכת זרמים שבקשת להיתר הבניה ולרישיון עסק שלה יוגשו אחרי התאריך
עכירותריכוז כלור חופשיספיקת סחרור, ,pH 01.07.2009 כל המדידות: ערך הגבה
פוטנציאל חמצוןחיזורגובה המים בתא האיזון ירשמו באופן רציף במחשבלמרות
האמור לעילבריכה שיש לה רישיון עסק בתוקף תחוייב ברישום הנ"ל אחרי
.01.01.2012

(ג) עכירות מי בריכת הזרמיםריכוז כלור במים וההגבה  (pH)שלהם ייבדקו ידנית
לפני פתיחת בריכת הזרמים למתרחצים וכל שלוש שעות לאחר מכןעד לסגירתה,
ויירשמו ביומן.

(ד) בבריכת זרמים שבה משתמשים בחומצה ציאנורית או איזוציאנורט , ייבדק ריכוז
החומצה הציאנורית שלושה ימים אחרי החלפת המים.

(ה) מחזיק רישיון בריכת הזרמים יציג לעיון המבקריםבצורה ברורה בשלטכל זמן
שהבריכה פתוחה למבקריםאת תוצאות הבדיקות הבקטריאליות שבוצעו במעבדה
עכירות וטמפרטורהבציון הגבולות המותרים לכל רכיב ,pH ובדיקות כלורהגבה
שנבדק ותאריך הבדיקה האחרונה.
 
10.  בקרה

10.1 מערכת התרעות

כל הבקרים יחוברו למערכת התרעה לתקלות בחדר המכונות ובאיכות המים למכשיר קשר
של המפעיל.

10.2 ערכות לבדיקת מים

(א) במתחם בריכת הזרמים יימצאו ערכות דיגיטליות מתאימות לבדיקות מים ידניות אלה:
(1) הגבה (pH)
(2) שארית חומר חיטוי (כלור חופשי נותר)
(3) כלור כללי
(4) טמפרטורה
(5) עכירות המים
(6) חומצה ציאנורית (במקום שמשתמשים בה).
 
(ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.
(ג) בבריכת זרמים ציבורית לשימוש אישי אין חובה לערכות דיגיטליות
 
10.3 כיול
המכשירים יכוילו פעם לשנה לפחות.

10.4 רישום ביומן התחזוקה וההפעלה

(א) בבריכת זרמים ינוהל יומן שבו יירשמו כל שלוש שעות כל תוצאות הבדיקות הידניות
שיבוצעו.

(ב) ביומן ירשמו פעולות התחזוקה וההפעלה המפורטים בנספח  תוספת חמישית

(ג) היומן יישמר במתחם בריכת הזרמים שנה לפחות מיום הרישום בוויעמוד לעיון
המנהל בכל עת שבריכת הזרמים פתוחה למבקרים.

11. חומרים לטיפול במים

אמי בריכת הזרמים יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכת
הזרמים ואשר אישר לצורך זה המנהל.

בהוספת חומרים: הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת הבקרה
האוטומטית תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בה.

12. רום המים

רום פני המים בבריכת הזרמים יהיה בכל עת בגובה בו תהיה בפועל גלישה מתמדת כך שכל
המים יסוחררו באמצעות תעלת הגלישה.

13. ספר הוראות

מחזיק הרישיון בריכת הזרמים ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי
המערכותבשפה העבריתואם הותקן ציוד מיובאיהיה הספר תרגום נאמן לעברית של
הוראות היצרן.

14. תחזוקה ונקיון

(א) במתחם בריכת הזרמים יימצאובכל עתהכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות
ניקוי וחיטוי.

(ב) מתחם בריכת הזרמיםהמיתקניםהציודחדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו נקיים
ותקינים כל זמן.

(ג) הפעלת בריכת הזרמים: ריקון ומילוי מחדש של המים בבריכה תבוצע לפי הצורך ולאחר ריקון בריכת הזרמים מהמים יבוצע ניקוי יסודי של כל המרכיבים של הבריכהאחרי הניקוי יבוצע חיטוי מוגבר.

לאחר ריקון בריכת הזרמים מהמים יבוצע ניקוי יסודי של כל המרכיבים של הבריכהאחרי
הניקוי יבוצע חיטוי מוגבר בריכוז של 10 מג''ל כלור נותר למשך שעה לפחות ובתנאי שמירה על
רמת pH 7.2 לכל היותר.

1. (א)  בבריכת זרמים ציבורית ובנין מגורים משותףבמקרה של הפסקות בהפעלת המתזים (ג'טים) והמפוחים מעל שעה ועד 12 שעותהם יופעלו ל - 5 דקות כל שעה.

(ב)  במקרה של הפסקה רציפה בהפעלה מעל 12 שעות תידרש הפעלת הבריכה מחדש עם
חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות ללא גישה של מתרחצים.

2. בירידה בריכוז כלור מתחת ל- 0.5 מג''ל במשך יותר מ 30- דקות תידרש הפסקה בפעילות
בריכת הזרמים וביצוע פעולות חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות.

3. תעלת הגלישה תנוקה באופן יסודי כל יוםלצורך כך מי שטיפת התעלה ינוקזו לביוב.

4. מסנן השערות ינוקה כל יום.

5. מסנני חול ישטפו לפי הצורך ולפחות פעם ביומיים.

6. בריכת הזרמים תופעל מייד לאחר ביצוע פעולות הניקוי ושטיפת המסננים.

7. אסור להשבית את מערכות החיטויהסינון והבקרה כל עוד בריכת הזרמים נמצאת
בשימוש.

8. להלן הנחיות לתדירות ביצוע פעילויות תחזוקת בריכת זרמיםלמעט בבריכת זרמים
ציבורית אישית ובריכה פרטית.
 
פעילות תדירות מינימלית
ניקיון תעלת הגלישה וניקוזה לביוב אחת ליום
ניקוי מסנן השערות אחת ליום
שטיפת מסנני חול לפי הצורך