תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות
 
1. הגדרות בתקנות אלה -
"בריכה" - בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין;
"הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל-1970, שניתנו לענין תקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, באישור שר הפנים, שעותק מהן מופקד בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;
"זמן מחזור המים" - הזמן הדרוש לסינון מי הבריכה בנפח השווה לקיבולת הבריכה;
"חיטוי" - תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;
"כלור חופשי נותר" ו"ברום חופשי נותר" - כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי הבריכה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"כלור כללי" - הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור;
"כלור קשור" - כמות הכלור הקשורה עם אמוניה וחומרים חנקניים אחרים כתרכובות כלור־אמוניה;
"מים רדודים" - מים בעומק פחות ממטר וחצי;
"מעבדה מוכרת" - מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974;
"פוטנציאל חימצון־חיזור" - redox) oxydation reduction potential), ביטוי חשמלי לעצמת תגובת חימצון־חיזור של המים במערכת;
"תעלת גלישה" - תעלה בקצה העליון של דפנות הבריכה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בבריכה ועודפי מי הבריכה הגולשים לתוכה.
 
פרק ב': רשיון
 
2. תנאים כלליים לאישור רשיון
(א) לא יאושר לאדם רשיון לבריכה ולא ינהל אותה אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.
(ב) המנהל רשאי לאשר חריגה מתקנות אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל במספר, או לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת (להלן - בריכה מיוחדת), ובתנאים שיקבע.
(ג) בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריה מפעיל, בעל אישור מאת המנהל שעמד בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים; המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לענין תקנה זו.
 
3. צירוף נספחים
(א) לבקשה לקבלת רשיון לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו עם הבקשה לקבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ותכניות נוספות שיכללו:
(1) תרשים סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכים וזיהוי המבנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;
(2) תרשים המגרש בציון דרכי הגישה החיצוניות לרכב, מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון ונטיעות, סככות צל, ברזיות, מיקום מכלי אשפה, גדרות, מקלחות חיצוניות, שיפועים וסדרי ניקוז של       שטחי הגינון והשטחים המרוצפים;
(3) תכנית הבריכה בציון סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקי הבריכה;
(4) פרטים של המיתקנים שבשטחי הבריכה;
(5) צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה;
(6) תכניות תנוחה וחתכים של המבנים שבשטחי הבריכה, עם סימון ציפויי הקירות וגובהם בחדרי השירות;
(7) מיקום וסוג כל ציוד המיועד להפעלת הבריכה או לשימוש המבקרים.
(ב) קנה המידה של התרשימים והתכניות יהיה -
(1) בתרשים סביבה כאמור בתקנת משנה(א)(1:2500 - (1 1.10.2008 17638 -3- -2-
(2) בתרשים המגרש כאמור בתקנת משנה (א)(1:250 - (2
(3) בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה (א)(3) ו־(5) עד (1:100 - (7
(ג) במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה אחרים.
 
פרק ג': המים ומערכות הסינון והחיטוי
 
4. אספקת המים
(א) המים המוזרמים לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם (איכותם: התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מי־ים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכה בלבד.
(ב) כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת. איכות מי הבריכה

5. (א) איכותם המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להלן:
(1) במים הרדודים של הבריכה לא יימצאו -
(א) יותר מ־10 חיידקי קוליפורם כלליים ב־100 מ"ל מים;
(ב) יותר מ־2 חיידקים מקבוצת Staphylococcus aureus ב־100 מ"ל מים, בשתי בדיקות רצופות;
(ג) חיידקי Pseudomonas aeruginosa ב־100 מ"ל מים;
(2) לא יימצאו במי הבריכה חיידקים פתוגניים אחרים.
(ב) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה תהיה בכל עת הרחצה במי הבריכה כמפורט להלן:
(1) הגבה (pH) תהיה בין 7.2 ל־7.6;
(2) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ־0.6 יחידות עכירות (nephelometric threshold units);
(3) פוטנציאל החימצון־חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה;
(4) ריכוז החומצה הציאנורית, בבריכה שמשתמשים בה בחומצה לייצוב הכלור, יהיה בין 30 ל־50 מיליגרם לליטר (להלן - מג"ל);
(5) מידת החום של המים בבריכה, בעומק של 30 סנטימטרים מתחת לפני המים, לא תעלה על 30 מעלות צלסיוס אלא אם כן אישר המנהל טמפרטורה אחרת.
(ג) בעל בריכה יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות המים לדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) ו־(ב), במעבדה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר, 17639 1.9.1994 -3- -2-  לפחות פעם בחודש, ובחודשים יולי ואוגוסט פעמיים בחודש; המנהל רשאי לקבוע תדירות  בדיקות שונה לבריכה שהתנאים בה מחייבים זאת לדעתו.
(ד) דיגום מי הבריכה לצורך בדיקתם ייעשה, בין השעות 11.00 עד 13.00, בידי עובד של מעבדה מוכרת או עובד של רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, בעל הכשרה מתאימה שאושרה בידי המנהל.
(ה) בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תוך שבוע מיום ביצוען.
(ו) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או חומרים אחרים המזיקים לבריאות.
(ז) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל הבריכה, בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעים הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.
(ח) ראה המנהל שמי הבריכה מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש הרקת הבריכה מהמים או מניעת הרחצה בבריכה, עד החזרת איכות המים לדרישת תקנות אלה.
 
6. חיטוי המים
(א) מי הבריכה יחוטאו ברציפות בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר המנהל.
(ב) הריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, יהיה בין 0.8 ל־2.0 מג"ל.
(ג) במי בריכה המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות לייצוב הכלור החופשי הנותר, יהיה ריכוז החומצה הציאנורית כמפורט בתקנה 5(ב) והריכוז המזערי של כלור חופשי נותר במים יהיה 2.5 מג"ל.
(ד) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בברום, יהיה ריכוז הברום החופשי הנותר, בין 1.0 מג"ל ל־2.0 מג"ל.
(ה) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בחומר או בתהליך שאינו מבוסס על כלור, תהיה עצמת החיטוי שוות ערך לערכים המפורטים בתקנת משנה (ב).
(ו) בבריכה מקורה לא יוסיפו למים חומר לייצוב הכלור; ואולם מותר השימוש בטבליות כלור מוצק המכיל חומצה ציאנורית.

7. סגירת בריכה
נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת, ימנע בעל הבריכה רחיצה בבריכה עד שהתוצאה בבדיקה חוזרת תתאים לרמה כמפורט בתקנות 5 או 6, לפי הענין; לענין זה יראו כתוצאה חורגת, חריגה מהרמה המפורטת להלן:  
 
(1) יותר מ־5 חיידקים מקבוצת Staphylococcus aureus ב־100 מ"ל מים;
(2) הגבה (pH) פחות מ־7.0 או יותר מ־7.8;
(3) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות;
(4) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 80 מג"ל;
(5) ריכוז של פחות מ־0.5 מג"ל או יותר מ־3.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב בדיקת חומר חיטוי והגבה
 
8. 
(א) בדיקות הריכוז של חומר חיטוי והגבה (pH) של מי הבריכה יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו לויסות החדרת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה; המפעיל יכייל את המכשירים פעם ביום לפחות בעזרת ערכות מתאימות, כאמור בתקנה 9.
(ב) עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה (pH) שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה למבקרים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, ויירשמו ביומן.
(ג) בבריכה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק ריכוזה פעם בשבוע לפחות ויירשם ביומן.
(ד) המנהל רשאי לדרוש רישום רצוף של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א) בבריכה שקיימת בה סיבה לכך.
(ה) בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים, את תוצאות הבדיקות שבוצעו על פי תקנה 5(ג) ותקנות משנה (ב) ו־(ג) בציון הגבולות המותרים  כל רכיב שנבדק ותאריך הבדיקה.
 
9. ערכות לבדיקת מים
(א) בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מים אלה:
(1) הגבה (pH) ;
(2) שארית חומר חיטוי (כלור חפשי נותר או ברום חפשי נותר);
(3) כלור כללי;
(4) טמפרטורה;
(5) פוטנציאל חמצון־חיזור;
(6) צלילות המים;
(7) חומצה ציאנורית (מקום שמשתמשים בה);
(ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.
(ג) כל הערכות יכוילו במעבדה מוכרת, אחת לשנה לפחות.
 
10. ציוד לכיול
בחצרי הבריכה יימצאו החומרים והציוד הדרושים לכיול אמצעי הבדיקה.
 
11. רישום
(א) בבריכה ינוהל יומן שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות.
(ב) היומן יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים.
 
12. ציוד החיטוי
ציוד החיטוי של בריכה -
(1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי בספיקה הדרושה;
(2) יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה (pH) והמנהל רשאי לדרוש התקנת אמצעי רישום (recorder) , בבריכה שקיימת לדעתו סיבה לכך;
(3) יכלול פיקוד להבטחת תיאום בין מערכות הסינון והחיטוי על ידי חיבורים חשמליים ואבזור הידרולי;
(4) יכלול אמצעים למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלים למי הבריכה או לצנרת, בעת הפסקת זרימת המים בצינורות המספקים מים לבריכה, לרבות אבזרים לניתוק צנרת הכימיקלים חומרי החיטוי והפסקת זרימתם למערכת מחזור המים;
(5) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון העובדים והציבור;
(6) יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצריך פעולות תחזוקה רבות;
(7) יותקן במקום בלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במקומות הדרושים;
(8) יהיה מותקן כך שבמקרה של כשל, תסולק כל דליפת גז באופן מבוקר;
(9) לא יאפשר סתימה של הצנרת מחומרים שמצויים בחומר החיטוי או במערכת;
(10) יהיה עמיד בפני שיתוך הנגרם על ידי כלור גזי, אדי כלור או תמיסות כלור או ברום;
(11) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.

13. חומרים לטיפול במים
מי הבריכה יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכה ואשר אישר לצורך זה המנהל.
_________________
1. ק"ת 5612, התשנ"ד (5.7.1994), עמ' 1144.
תיקונים: ק"ת 5761, התשנ"ו (13.6.1996), עמ' 1014;
 ק"ת 6707, התשס"ח (1.9.2008), עמ' 1356.
17637 1.10.2008
-1-
המסמך הוכן עבור משרד הבריאות ע"י הוצאת הלכות. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות בע"מתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994 רישוי עסקים
"הספר" - הספר ,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
1992, Washington, APHA מהדורה 18, או כל מהדורה אחרת שתחליף אותה,
אשר הופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים;