FLUIDRA ISRAEL

כלל הפרויקטים המוצגים בוצעו ע"י היצרן ברחבי אירופה על פי הסטנדרטים והתקנים האירופיים אשר מכתיבים את רמות הגימור ברחבי העולם.