מתוך אתר משרד הבריאות

הנחיות אלה באות לטפל בבריכות שחייה (פריט 4.7 א') הנמצאות בצימרים המחויבים ברישיון עסק (כמפורט בצו רישוי עסקים, פריט 1.7ב' – ומשמעותו בצו נכון ל- 26.7.11 הוא עסק שבו 4 צימרים ומעלה) בעסק (אתר) שיש בו עד 10 צימרים.
הבסיס החוקי להנחיות הן: תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), התשנ"ד - 1994 עדכון 1996, ותקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)(תיקון מספר 2 ) התשס"ח – 2008 סעיף 21.1.2.7 (2).

להלן הנחיות לבריכות שחייה אלה שנבנו בהיתר בנייה כחוק: 

 1. בריכת השחייה תעמוד בדרישות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), התשנ"ד 1994.
 2. בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא מפעיל בריכה מוסמך בעל הכשרה כמפורט בסעיף 2 (ג) בתקנות, ובתנאי שיוכח שהמפעיל יכול להגיע בפרק זמן של 20 דקות לבריכה.
 3. חדרי השירות יכולים להיות אלה שביחידות הצימר.
 4. בריכת שחייה שאושר לה במסגרת היתר הבניה פינוי המים למערכת הטיפול באמצעות מקפים (סקימרים), יעמדו בתנאים נוספים כמפורט להלן:
  הקדמה: בשל יתרונות תברואיים של תעלות גלישה על פני סקימרים (מקפים), משרד הבריאות מעדיף תכנון בריכות שחייה עם תעלות גלישה, יחד עם זאת, משרד הבריאות אינו שולל שימוש בסקימרים, השימוש בהם יותר בתנאי עמידה בתנאים שלהלן:

א. הנחיות תכנוניות:  

 1. רוחב הבריכה לא יעלה על 6 מטר.
 2. שטח פני המים בבריכה לא יעלה על 75 מ"ר.
 3. הבריכה תוקף ברצועת ריצוף.
 4. זמן מחזור המים המרבי יהיה שעתיים.
 5. יותקן מכשיר התרעה על ירידה בספיקה של מעל %30.
 6. מערכת המים תתוכנן כך שכל ספיקת המים המסוחררים תועבר באמצעות הסקימרים.
 7. כל סקימר יחובר בנפרד למשאבת יניקה.
 8. המרחק בין הסקימרים לא יעלה על 3 מטרים.
 9. יוסדר פתח גלישה מעל מפלס המחיצה של הסקימר, על מנת להבטיח פעולה ללא הצפה.
 10. יותקן מנגנון למילוי בריכת השחייה באופן אוטומטי.
 11. יותקן סוג של סקימר בעל מנגנון הגנה כנגד שאיבת אוויר.
 12. יותקן מנגנון כנגד הורדת (שבירת) מצוף הסקימר.

ב. הנחיות תפעוליות:  

 1. ביקור של מפעיל בריכה מוסמך ובדיקת המים בכל בריכת שחייה המשתמשת בסקימרים, בכל שעתיים.
 2. כניסת מתרחצים לבריכה תהיה מבוקרת.
 3. מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרחץ אחד לכל 5 מ"ר של שטח פני המים.
 4. יש למנוע קיום פס זיהום בבריכה (בגובה פני המים).
 5. מערכת במים תופעל כך שכל ספיקת המים המסוחררים תועבר באמצעות הסקימרים.
 6. תדירות הדיגום לבדיקות מעבדה (על פי הפרמטרים המפורטים בתקנות) תהיה פעם בשבוע לפחות בעונת הרחצה.

 שלום גולדברגר 

 מהנדס ראשי לבריאות הסביבה

לשירותכם, קראו על חבילת תכנון לבריכה ציבורית להגשה למשרד הבריאות או כנספח לתכניות הגשה להיתרים. תכנון כולל למבנה הבריכה, מבני העזר והמערכות הייעודיות.